Podmínky nákupu

§ 1.
OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky stanoví pravidla pro přístup a využívání služeb poskytovaných elektronicky prostřednictvím internetového obchodu bacpolska.pl.
 2. Pojmy používané v nařízeních je třeba chápat takto:
  • Prodejce nebo Operátor - BAC POLSKA se sídlem ul. Gorzowska 112, 66-470 Kostrzyn n/O,
  • Obchod nebo Portál - webové stránky www.bacpolska.pl, které jsou k dispozici na elektronické adrese URL: www.bacpolska.plkde může zákazník získat informace o výtazích a jejich dostupnosti a zakoupit a pronajmout si výtahy.
  • Uživateléandk - jakákoli fyzická osoba, která využívá veřejně dostupné zdroje obchodu, včetně zákazníka.
  • Zákazník - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, která využívá obsah a služby dostupné v Obchodě a která uzavře s Prodávajícím Kupní smlouvu prostřednictvím Obchodu.
  • Spotřebitel - v souladu s článkem 221 zákona ze dne 23. dubna 1964. - občanského zákoníku, tj. fyzická osoba, která činí s podnikatelem právní úkon, který přímo nesouvisí s její podnikatelskou nebo profesní činností.
  • Zboží - movitá věc nabízená k prodeji v Obchodě, kterou může Zákazník zakoupit prostřednictvím Obchodu.
  • Cena - hodnotu samotného Zboží, jak je uvedeno v Obchodu. Cena je vždy vyjádřena v polských zlotých (PLN) a jedná se o hrubou hodnotu. Cena závazná pro obě strany prodeje je cena, za kterou si Zákazník Zboží objednal. Cena nezahrnuje náklady na dodání (v závislosti na způsobu jeho realizace) a případné náklady spojené se zpracováním a realizací platby za Zboží.
  • Prodejní smlouva - smlouva o prodeji Zboží uzavřená prostřednictvím Obchodu na dálku mezi Prodávajícím a Zákazníkem, která se týká Zboží individuálně specifikovaného a vybraného v objednávce Zákazníkem.
  • Obsah - veškeré informace, údaje, označení, loga, popisy a fotografie Zboží, bez ohledu na jejich povahu, formát a způsob záznamu nebo prezentace, pocházející od Prodávajícího nebo jeho partnerů, které jsou zveřejněny v rámci Obchodu.
  • Účet - soubor údajů uložených v Obchodě a v informačním systému Prodávajícího o daném Zákazníkovi a jím zadaných objednávkách a uzavřených smlouvách, s jejichž pomocí může Zákazník zadávat objednávky a uzavírat smlouvy.
  • Předpisy - tyto obchodní podmínky, kterými se řídí uzavírání smluv o prodeji na dálku prostřednictvím internetového obchodu, pravidla uzavírání těchto smluv, práva a povinnosti prodávajícího a zákazníka a pravidla reklamačního řízení.

§ 2.

TYP A ROZSAH SLUŽEB

 1. Poskytovatel služeb poskytuje následující služby internetového obchodu s využitím IT infrastruktury portálu:
  • vedení účtů,
  • uzavírání kupních smluv,
  • zasílání e-mailů zákazníkům v souvislosti s uzavíráním prodejních smluv a vedením účtů,
  • přidávání názorů, komentářů a hodnocení zboží.
 2. Rozšířenou úpravu jednotlivých aspektů popsaných ve výše uvedeném odstavci naleznete v následující části nařízení.

§ 3.
SLUŽBY NAD RÁMEC OBCHODU

Prodávající neposkytuje žádné další služby kromě těch, které přímo vyplývají z obsahu obchodních podmínek, kupních smluv nebo popisu zboží. Poskytovatel služeb zejména neposkytuje služby v rozsahu samostatného dodání Zboží (dodáním je pověřen vždy externí odborný subjekt), v rozsahu instalace a montáže Zboží či pojištění Zboží.

§ 4.
STAV UŽIVATELŮ

 1. Uživatel souhlasí s obchodními podmínkami vytvořením účtu nebo uzavřením kupní smlouvy bez účtu.
 2. Uživatel je povinen poskytnout pravdivé údaje a informace pro účely využívání služeb obchodu. Uživatel je plně odpovědný vůči třetím osobám a provozovateli za následky uvedení nepravdivých údajů nebo zatajení pravdivých údajů, jakož i za uvedení údajů, které se netýkají uživatele nebo které se týkají jiné osoby.
 3. Uživatel je povinen udržovat své údaje aktuální, pokud je provozovateli poskytl.
 4. Poskytování jakéhokoli nezákonného obsahu uživatelem je zakázáno.
 5. Veškeré činnosti uživatelů, které nejsou výslovně povoleny těmito podmínkami, jsou zakázány, zejména:
  • které by destabilizovaly činnost Prodávajícího, ztěžovaly přístup k Obchodu nebo jeho obsahu nebo jejich používání;
  • zveřejňování spamu a nevyžádaných obchodních informací,
  • používání virů, botů, červů nebo jiného počítačového kódu, souborů nebo programů (zejména automatizovaných skriptů a aplikací nebo jiného kódu, souborů nebo nástrojů);
  • podnikat jakékoli jiné kroky na úkor Prodávajícího, Zákazníků nebo ohrožovat jejich práva či zájmy.

§ 5.
ÚČET

 1. Každý Uživatel má právo vytvořit si v rámci Obchodu účet, který vyžaduje registraci prostřednictvím formuláře zpřístupněného na webových stránkách Obchodu s následujícími údaji:
  • název účtu,
  • e-mailová adresa.
 2. Po vyplnění a odeslání formuláře bude uživateli na zadanou e-mailovou adresu zaslán dopis s aktivačním odkazem. Uživatel musí na aktivační stránku vstoupit kliknutím na výše uvedený odkaz a poté si na aktivační stránce nastavit individuální heslo k účtu podle pokynů uvedených na této stránce. Doporučuje se, aby si Uživatel zvolil heslo, které je na webové stránce uvedeno jako silné nebo velmi silné. Teprve po nastavení hesla se Účet na portálu stane aktivním.
 3. Uživatel s aktivním účtem v obchodě má možnost jej ovládat prostřednictvím specializovaného zákaznického panelu.
 4. Po aktivaci přístupu k účtu je mezi prodávajícím a zákazníkem uzavřena smlouva o poskytování elektronických služeb týkajících se vedení účtu, a to na dobu neurčitou a bezplatně.
 5. Účet daného uživatele lze kdykoli smazat, což zahrnuje i údaje uložené v rámci účtu o uživateli - pomocí příslušné možnosti v zákaznickém panelu. Vymazání účtu se rovná ukončení smlouvy popsané v odstavci 4 výše ze strany Uživatele s okamžitou platností.
 6. Prodávající má právo zablokovat Uživateli přístup k Účtu nebo k některým jeho funkcím v případě, že Uživatel používá Obchod způsobem, který je v rozporu s platnými právními předpisy, dobrými mravy, zásadami společenského soužití nebo porušuje ustanovení Pravidel a předpisů, jakož i v případě, že Uživatel zveřejňuje nezákonný obsah.
 7. Prodávající má právo vypovědět smlouvu o poskytování služeb týkajících se Účtu v případě ukončení poskytování nebo převodu služby Účtu na třetí osobu, porušení zákona nebo ustanovení Obchodních podmínek ze strany Zákazníka, jakož i v případě nečinnosti Zákazníka po dobu 6 měsíců. Smlouva je vypovězena se sedmidenní výpovědní lhůtou.

§ 6.
OBJEDNÁVKY

 1. Obsah zveřejněný v rámci Obchodu, zejména popisy zboží a ceny, představuje výzvu k uzavření smlouvy ve smyslu článku 71 občanského zákoníku.
 2. Za účelem nákupu Zboží by měl Zákazník učinit objednávku, která se provádí vložením vybraného Zboží do virtuálního "nákupního košíku" v rámci Obchodu, následným vyplněním interaktivních formulářů týkajících se údajů o objednávce a konečným potvrzením objednávky stisknutím označeného tlačítka: "Kupuji a platím".
 3. Prodávající bezprostředně před odesláním objednávky v rámci přehledu uvedeného ve virtuálním "nákupním košíku" informuje zákazníka o celkové ceně objednaného Zboží a případných dalších poplatcích, včetně nákladů na dopravu, platby atd.
 4. Pro zadání objednávky není nutné mít účet, pokud se kupující rozhodl objednat bez vytvoření účtu.
 5. Aby mohl zákazník, který je spotřebitelem, účinně podat objednávku, musí uvést a poskytnout alespoň: své jméno, poštovní adresu, adresu pro odeslání objednaného zboží, e-mailovou adresu, telefonní číslo. Dále musí ze seznamu dostupných možností vybrat způsob doručení a způsob platby za objednané Zboží. Absence některého z výše uvedených údajů nebo uvedení nepravdivých údajů zabrání Prodávajícímu ve vyřízení objednávky.
 6. V rámci objednávky musí zákazník, který je podnikatelem, kromě údajů uvedených v odstavci 4 výše uvést a poskytnout: svou právní formu, celý název společnosti, číslo NIP a způsob doručení faktury s DPH.
 7. Po správném odeslání objednávky zákazníkem zašle prodávající informace o objednávce na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem. Tato informace není potvrzením o přijetí objednávky, ale pouze informací o tom, že Prodávající objednávku obdržel.
 8. Prodávající je povinen ověřit, zda lze zadanou objednávku přijmout k plnění. Pokud objednávku nelze vyřídit, zašle Prodávající na e-mailovou adresu Zákazníka informaci o odmítnutí objednávky k vyřízení s uvedením důvodu odmítnutí. Pokud Zákazník předtím uhradil cenu objednaného Zboží předem, je Prodávající povinen ji Zákazníkovi neprodleně vrátit v plné výši.
 9. Prodávající po přijetí objednávky zákazníka k plnění zašle zákazníkovi e-mail o přijetí a schválení objednávky k plnění. Po obdržení tohoto prohlášení Zákazníkem je mezi stranami uzavřena Kupní smlouva.
 10. Potvrzení o přijetí objednávky nebo oznámení o odmítnutí vyřízení objednávky proběhne nejpozději do 2 pracovních dnů od okamžiku, kdy zákazník objednávku zadá.
 11. Pokud zákazník není fyzickou osobou, předpokládá se, že je zastoupen zástupcem, který je oprávněn zákazníka zastupovat podle platných právních předpisů.

§ 7.
PLATBA

 1. V průběhu zadávání objednávky informuje prodávající zákazníka o dostupných způsobech platby v rámci objednávkového formuláře ve virtuálním "nákupním košíku". Zákazník je povinen zvolit jeden z uvedených způsobů.
 2. Pokud jsou s určitým způsobem platby pro zákazníka spojeny dodatečné náklady, prodávající o tom zákazníka informuje v rámci objednávkového formuláře ve virtuálním "nákupním košíku".
 3. Prodávající informuje zákazníka o datu platby prostřednictvím systému ICT.
 4. V případě nákupu Zboží dováženého na individuální objednávku a ve značné hodnotě si Prodávající vyhrazuje právo požadovat po Zákazníkovi zálohu nebo zálohu. V případě ukončení, zrušení nebo rozvázání Kupní smlouvy bude Zákazníkovi složená záloha nebo předplatba neprodleně vrácena.

§ 8.
DORUČENÍ

 1. Prodávající informuje Zákazníka v průběhu objednávky o možných způsobech, metodách a nákladech na dodání objednaného Zboží v rámci objednávkového formuláře ve virtuálním "nákupním košíku". Zákazník je povinen zvolit jeden z uvedených způsobů.
 2. Objednané Zboží je dodáno způsobem, který si Zákazník zvolil při objednávce.
 3. Před vyzvednutím zásilky je zákazník povinen zkontrolovat, zda obal nebyl během přepravy poškozen, zejména zkontrolovat stav pásky připevněné k zásilce. Je-li obal zásilky poškozen nebo jsou-li pásky přetrženy, měl by Zákazník poškozenou zásilku vyfotografovat a poté ji odmítnout převzít a neprodleně o této situaci informovat Prodávajícího.
 4. Zákazník je povinen při převzetí objednaného Zboží nebo bezprostředně poté zkontrolovat obsah obdržené zásilky, aby si ověřil její soulad s objednávkou. Zjištěné vady nebo nedostatky je Zákazník povinen neprodleně oznámit Prodávajícímu.

§ 9.
VADY ZBOŽÍ, ZÁRUKA

 1. Veškeré Zboží je zcela nové a bez fyzických a právních vad. Navíc bylo legálně uvedeno na polský trh. Ve výjimečných případech, kdy je to jasně uvedeno v názvu a popisu, může být nabízeno použité nebo servisované Zboží.
 2. Na zboží se vztahuje výhradně záruka kvality výrobce. Prodávající neposkytuje zákazníkovi žádnou vlastní dodatečnou záruku za jakost.
 3. Spolu se Zbožím je Zákazníkovi dodán originální záruční list výrobce, ve kterém jsou uvedeny podmínky a doba trvání poskytnuté záruky za jakost. Standardně jsou veškeré záruční opravy prováděny autorizovanými servisními středisky výrobce daného Zboží.
 4. Prodávající je povinen dodat zboží bez vad a ve vztahu ke spotřebitelům odpovídá na základě záruky za jeho vady podle zásad upravených v článku 556 a následujících. Občanského zákoníku.
 5. V případě, že zákazník není spotřebitelem:
  • odpovědnost ze záruky za fyzické vady zboží je vyloučena (článek 558 a následující občanského zákoníku);
  • Odpovědnost prodávajícího se vztahuje pouze na skutečnou škodu;
  • Odpovědnost Prodávajícího je omezena na hodnotu Zboží, kterého se reklamace týká;
  • Prodávající nenese odpovědnost za jednání nebo opomenutí třetích stran, včetně poskytovatelů poštovních služeb, poskytovatelů internetových služeb atd.

§ 10.
STÍŽNOSTI

 1. Veškeré stížnosti týkající se fungování obchodu a provedených objednávek zasílejte na e-mailovou adresu: info@bacpolska.pl. Stížnosti lze podávat také písemně na adresu sídla Prodávajícího.
 2. Při reklamaci je zákazník povinen uvést alespoň zjištěnou vadu, nedostatek nebo závadu a specifikovat svůj požadavek.
 3. Pokud se podaná reklamace týká reklamace spotřebitele v rámci záruky, je zákazník povinen předložit doklad o zakoupení předmětného Zboží v Obchodě (např. výpis z bankovního účtu, potvrzení o platbě kartou, účtenku nebo fakturu).
 4. Zákazník, který uplatňuje práva ze záruky, je povinen doručit vadný předmět na náklady prodávajícího na adresu sídla prodávajícího nebo na adresu uvedenou v e-mailové korespondenci.
 5. Pokud je třeba údaje nebo informace uvedené v reklamaci doplnit, prodávající neprodleně vyzve zákazníka k jejich doplnění v uvedeném rozsahu. Spolu s tímto oznámením bude Zákazníkovi zaslána informace o tom, jakým způsobem lze nedostatky v reklamaci doplnit.
 6. Záruční reklamace budou projednány do 14 dnů ode dne doručení prohlášení obsahujícího požadavky kupujícího prodávajícímu.
 7. O výsledku reklamace bude zákazník informován prodávajícím e-mailem nebo písemně v závislosti na způsobu reklamace.

§ 11.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu má pouze zákazník, který je spotřebitelem.
 2. Zákazník, který uzavřel kupní smlouvu, může od ní odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu.
 3. Pokud zákazník učinil prohlášení o odstoupení od smlouvy před tím, než prodávající přijal jeho objednávku, bude tato zrušena a považována za neplatnou.
 4. Lhůta pro odstoupení od Smlouvy o prodeji zboží začíná běžet ode dne, kdy Zákazník nebo jím určená osoba jiná než dopravce převzal Zboží (v případě prodeje více Zboží - do vlastnictví posledního z nich), a v případě ostatních smluv - ode dne jejich uzavření.
 5. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je zákazník povinen učinit prodávajícímu písemné prohlášení v tomto smyslu. Pro dodržení lhůty postačí zaslání takového prohlášení před uplynutím lhůty. Prohlášení lze zaslat e-mailem nebo poštou.
 6. Zákazník nemá právo na odstoupení od smlouvy:
  • pokud je předmětem plnění nerekonstruovaná věc vyrobená podle specifikací objednatele nebo určená k uspokojení individuálních potřeb objednatele;
  • pokud je předmětem plnění předmět, který podléhá rychlé zkáze nebo má krátkou dobu trvanlivosti;
  • pokud se předmět plnění skládá z věcí, které jsou vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelné od jiných věcí,
  • pokud byl předmět plnění Zákazníkem používán nebo spotřebováván, zejména pokud byl připojen k jakémukoli externímu zařízení a používán.
 7. Prodávající do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy vrátí zákazníkovi všechny platby, které zákazník uhradil, včetně nákladů na dodání odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání nabízenému prodávajícím. Platba bude vrácena stejným způsobem platby, jaký použil Zákazník, pokud Zákazník výslovně nesouhlasí s jiným způsobem vrácení platby, který pro Zákazníka nepředstavuje žádné náklady.
 8. Zákazník je povinen vrátit Prodávajícímu veškeré Zboží, na které se vztahuje oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy učinil oznámení o odstoupení od smlouvy. Pro dodržení lhůty postačí zaslat zboží zpět před jejím uplynutím.
 9. Prodávající má právo zadržet vrácení platby přijaté od zákazníka, dokud neobdrží zboží zpět nebo dokud zákazník nepředloží doklad o jeho vrácení, podle toho, která z těchto událostí nastane dříve.
 10. Zákazník nese přímé náklady na vrácení Zboží (včetně nákladů na jeho doručení Prodávajícímu) a odpovídá za jakékoli snížení hodnoty Zboží v důsledku použití Zboží jiným způsobem, než který byl nezbytný pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti Zboží.

§ 12.
OPINIONS

 1. Zákazník má po uzavření kupní smlouvy právo doplnit ke každému zakoupenému Zboží vlastní textové vyjádření.
 2. Prodejce bude plně moderovat názory zaslané zákazníky a vyhrazuje si právo předem rozhodnout, zda názor zaslaný zákazníkem zveřejní, či nikoliv, a to bez dalšího zdůvodnění nebo oznámení.
 3. Zákazník zasláním svého názoru Prodávajícímu uděluje Prodávajícímu nevýhradní licenci k užití obsahu názoru na dobu neurčitou na internetu za účelem provozování a propagace Obchodu nebo Zboží, včetně zpřístupnění názoru veřejnosti tak, aby k němu měl každý přístup na místě a v čase, které si sám zvolí.
 4. Je zakázáno zasílat názory, které obsahují odkazy na externí webové stránky, mají propagační nebo reklamní charakter nebo obsahují údaje třetích stran. Dále je zakázáno předkládat názory obsahující nezákonný obsah, urážlivé, hanlivé nebo porušující osobnostní práva třetích osob.
 5. Zadavatel prohlašuje, že je autorem nebo že mu náleží veškerá autorská práva k obsahu předloženého stanoviska.
 6. Pokud se prodejce dozví o jakémkoli nezákonném obsahu zveřejněném zákazníkem v rámci zpětné vazby, podnikne kroky k zablokování přístupu a/nebo odstranění takového obsahu.
 7. Prodávající si vyhrazuje plné právo smazat již zveřejněné stanovisko bez dalšího zdůvodnění nebo oznámení.

§ 13.
POUŽITÍ

 1. Zákazník má právo vrátit použité zařízení v souladu se zákonem o odpadních elektrických a elektronických zařízeních z 11. září 2015.
 2. Vrácení použitého zařízení je možné pouze v případě, že je v Obchodě zakoupeno nové Zboží a vrácené zařízení je stejného typu jako zakoupené Zboží.
 3. Zákazník může vrátit použitý výrobek maximálně v hodnotě zakoupeného nového zařízení.
 4. Jednotková cena zařízení uvedených v příloze 6 zákona ze dne 11. září 2015 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních zahrnuje náklady na nakládání s odpady ve smyslu a v souladu s podmínkami stanovenými v článku 16 uvedeného zákona.

§ 14.
VYHLÁŠENÍ

 1. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za žádné události nebo škody vzniklé v důsledku:
  • nesplnění technických požadavků Uživatelem, které jsou nezbytné pro používání Obchodu;
  • nemožnost přístupu do Obchodu z důvodů mimo kontrolu Prodávajícího;
  • vyšší moc, válečné události, teroristický útok, požár, zaplavení serverovny, hackerský útok, poruchy, příčiny na straně poskytovatelů přístupu, poskytovatelů internetu, selhání hardwaru nebo softwaru uživatele, porucha v serverovně,
  • z důvodů na straně třetích stran (poskytovatelé telekomunikačních, hostingových, bankovních, poštovních, kurýrních, e-mailových, registrace a údržby domén a dalších podobných služeb a poskytovatelé platebních systémů);
  • neoprávněné používání Obchodu vámi nebo jinou osobou;
  • zlovolné nebo protiprávní jednání či opomenutí jakéhokoli uživatele internetu;
  • odmítnutí e-mailů odeslaných jinými poštovními servery než poštovními servery prodávajícího, např. v důsledku filtrů, blokování nebo selhání těchto systémů.
 2. Prodávající dále nenese odpovědnost za označení svých e-mailů nebo e-mailů uživatelů jako spamu poskytovatelem e-mailových služeb, kterého uživatel používá.
 3. Poskytovatel služeb má právo na technické přerušení provozu obchodu. O tomto přerušení informuje Uživatele předchozím oznámením na stránkách Obchodu, pokud není nutnost tohoto přerušení náhlá nebo nepředvídatelná.
 4. Prodávající má právo dočasně omezit funkce Obchodu, zpřístupnit je ve vybraných časech nebo zavést množstevní omezení, pokud by absence omezení mohla negativně ovlivnit plynulost a stabilitu Obchodu. Prodávající neodpovídá za následky událostí, které vzniknou v důsledku technického přerušení nebo dočasného omezení funkcí Obchodu.

§ 15.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Prodávající zajistí, aby každý uživatel chránil osobní údaje shromážděné v obchodě způsobem, který je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997.
 2. Správcem osobních údajů poskytnutých zákazníkem v rámci registrace nebo zadání objednávky je prodávající.
 3. Poskytnutí osobních údajů uživatelem je zcela dobrovolné. Prodávající si vyhrazuje právo ověřit údaje poskytnuté uživatelem. Poskytnutí některých služeb může být podmíněno poskytnutím určitých osobních údajů Uživatelem. Prodávající nenese odpovědnost za případné následky nepravdivých osobních údajů poskytnutých Uživatelem.
 4. Uživatel má právo na přístup k obsahu údajů a na jejich opravu. Poskytnutí údajů je dobrovolné.
 5. Přijetím těchto podmínek uživatel souhlasí s tím, že:
  • zpracování, shromažďování, konsolidaci, uchovávání, rozvíjení, poskytování a výmaz osobních údajů, které mu Prodávající poskytl, a to v rozsahu nezbytném pro organizaci Obchodu a poskytování služeb Uživateli, zejména pro plnění Kupní smlouvy,
  • zpracování, shromažďování, zaznamenávání, uchovávání, zpracovávání, sdílení a výmaz osobních údajů Uživatele Prodávajícím pro marketingové a statistické účely,
  • předávání shromážděných osobních údajů Uživatelů do třetích zemí, zejména za účelem poskytování služeb Prodávajícího v technické oblasti (Prodávající je oprávněn používat servery ve třetí zemi),
  • zpracování, shromažďování, zaznamenávání, ukládání, zpracovávání, zpřístupňování a vymazávání vašich osobních údajů za účelem reklamy, průzkumu trhu a výzkumu vašeho chování a preferencí s cílem zlepšit kvalitu služeb poskytovaných Obchodem,
  • předávání osobních údajů v Polsku, zejména za účelem poskytování služeb partnery a dodavateli.
 6. Uživatel souhlasí s tím, aby prodávající shromažďoval, shromažďoval a zpracovával následující technické a technologické údaje:
  1. IP adresu počítače uživatele,
  2. Geolokační údaje uživatele,
  3. vyvolaná webová adresa (URL),
  4. internetovou adresu, ze které uživatel přešel na stránky obchodu,
  5. typ prohlížeče, který uživatel používá,
  6. další informace přenášené protokolem http.
 7. Uživatel souhlasí s tím, že prodávající může na počítači uživatele ukládat malé technické soubory (tzv. cookies), které jsou nezbytné pro řádné poskytování služeb prodávajícím.
 8. Poskytovatel služeb se zavazuje přijmout veškerá technická a organizační opatření k odpovídajícímu zabezpečení osobních údajů uživatelů.
 9. Podrobná pravidla zpracování osobních údajů a používání souborů cookie jsou popsána v zásadách ochrany osobních údajů a souborů cookie.

§ 16.
AUTORSKÁ PRÁVA

 1. Popisy Zboží a jeho vyobrazení jsou převzaty z databází výrobců, vlastních zdrojů Prodávajícího a veřejně dostupných marketingových materiálů.
 2. Jakékoli použití informací o produktech z Obchodu třetími stranami, zejména pro komerční účely, je zakázáno.
 3. Autorská práva k obsahu Obchodu vlastní Prodávající. Autorská práva jsou chráněna zákonem ze dne 4. února 1994 o autorském právu a právech s ním souvisejících.

§ 17.
TECHNICKÉ POŽADAVKY

 1. 1 Abyste mohli obchod používat, musíte:
  • Přístup k internetu;
  • webový prohlížeč, který přijímá soubory cookie, tj. Microsoft Internet Explorer verze ne nižší než 8.0 nebo Mozilla Firefox verze ne nižší než 3.0, Opera verze ne nižší než 9.0, Google Chrome verze ne nižší než 6 a související verze;
  • povoleny soubory cookie, ActiveX a JavaScript;
  • aktivní a správně nakonfigurovaný e-mailový účet;
  • minimální rozlišení obrazovky 1024×768 pixelů;
  • software pro otevírání souborů PDF, např. Adobe Acrobat Reader.
 2. Uživatel si je vědom toho, že používání softwaru pro blokování webového obsahu (např. AdBlock, Ghostery) a souvisejícího softwaru může způsobit nefunkčnost obchodu, včetně jeho úplné nefunkčnosti.

§ 18.
ZMĚNY NAŘÍZENÍ

 1. Prodávající je oprávněn změnit obchodní podmínky.
 2. Uživatelé, kteří mají účet, budou informováni o veškerých změnách smluvních podmínek zaškrtnutím políčka, kterým souhlasí se smluvními podmínkami, při zadávání objednávky.
 3. Pokud je některé z ustanovení obchodních podmínek změněno nebo zrušeno rozhodnutím příslušného orgánu nebo soudu, zůstávají ostatní ustanovení obchodních podmínek v platnosti a jsou pro prodávajícího a zákazníka závazná.
 4. Veškeré spory týkající se těchto podmínek se řídí polským právem.
 5. Pro zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli, je příslušný soud příslušný podle sídla prodávajícího.
 6. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 bychom vás rádi informovali, že na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je k dispozici platforma pro online řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky na úrovni EU. Tato platforma je internetovou stránkou s jednotným kontaktním místem pro spotřebitele a obchodníky, kteří usilují o mimosoudní řešení sporu týkajícího se smluvních závazků vyplývajících z kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb online.
Zavolejte nyní