Podmienky nákupu

§ 1.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto obchodné podmienky stanovujú pravidlá prístupu a používania služieb poskytovaných elektronicky prostredníctvom internetového obchodu bacpolska.pl.
 2. Pojmy používané v týchto nariadeniach by sa mali chápať takto:
  • Predajca alebo Prevádzkovateľ - BAC POLSKA so sídlom na ulici Gorzowska 112, 66-470 Kostrzyn n/O,
  • Obchod alebo Portál - webovú stránku www.bacpolska.pl, ktorá je k dispozícii na elektronickej adrese URL: www.bacpolska.plkde môže zákazník získať informácie o výťahoch a ich dostupnosti a zakúpiť a prenajať si výťahy.
  • Používateliaik - akákoľvek fyzická osoba, ktorá používa verejne dostupné zdroje obchodu, vrátane zákazníka.
  • Zákazník - fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorá využíva obsah a služby dostupné v Obchode a ktorá s Predávajúcim uzavrie kúpnu zmluvu prostredníctvom Obchodu.
  • Spotrebiteľ - v súlade s článkom 221 zákona z 23. apríla 1964. - Občianskeho zákonníka, t. j. fyzická osoba, ktorá robí právny úkon s podnikateľom, ktorý priamo nesúvisí s jej podnikateľskou alebo profesijnou činnosťou.
  • Obchodný tovar - hnuteľný predmet ponúkaný na predaj v Obchode, ktorý si Zákazník môže zakúpiť prostredníctvom Obchodu.
  • Cena - hodnota samotného Tovaru uvedená v Obchode. Cena je vždy vyjadrená v poľských zlotých (PLN) a predstavuje hrubú hodnotu. Cena záväzná pre obe strany predaja je cena, za ktorú si Zákazník Tovar objednal. Cena nezahŕňa náklady na doručenie (v závislosti od spôsobu jeho realizácie) a prípadné náklady spojené so spracovaním a realizáciou platby za Tovar.
  • Predajná zmluva - zmluva o predaji Tovaru uzatvorená prostredníctvom Obchodu na diaľku medzi Predávajúcim a Zákazníkom, ktorá sa týka Tovaru individuálne špecifikovaného a vybraného v objednávke Zákazníkom.
  • Obsah - všetky informácie, údaje, označenia, logá, popisy a fotografie Tovaru, bez ohľadu na ich povahu, formát a spôsob zaznamenania alebo prezentácie, pochádzajúce od Predávajúceho alebo jeho partnerov, ktoré sú zverejnené v rámci Obchodu.
  • Účet - súbor údajov uložených v Obchode a v informačnom systéme Predávajúceho, ktoré sa týkajú daného Zákazníka a ním zadaných objednávok a uzatvorených zmlúv, pomocou ktorých môže Zákazník zadávať objednávky a uzatvárať zmluvy.
  • Predpisy - tieto obchodné podmienky upravujúce uzatváranie zmlúv o predaji na diaľku prostredníctvom internetového obchodu, pravidlá plnenia týchto zmlúv, práva a povinnosti predávajúceho a zákazníka a pravidlá reklamačného konania.

§ 2.

TYP A ROZSAH SLUŽIEB

 1. Poskytovateľ služieb poskytuje tieto služby internetového obchodu s využitím IT infraštruktúry portálu:
  • vedenie účtov,
  • uzatváranie kúpnych zmlúv,
  • zasielanie e-mailov zákazníkom v súvislosti s uzatváraním kúpnych zmlúv a vedením účtov,
  • pridávanie názorov, komentárov a hodnotení k tovaru.
 2. Rozšírenú úpravu každého z aspektov opísaných v predchádzajúcom odseku nájdete v nasledujúcej časti nariadenia.

§ 3.
SLUŽBY MIMO ROZSAHU OBCHODU

Predávajúci neposkytuje žiadne ďalšie služby okrem tých, ktoré priamo vyplývajú z obsahu Obchodných podmienok, kúpnych zmlúv alebo popisu Tovaru. Predávajúci neposkytuje najmä služby v rozsahu samostatnej dodávky Tovaru (dodávkou je vždy poverený externý odborný subjekt), v rozsahu inštalácie a montáže Tovaru alebo poistenia Tovaru.

§ 4.
STAV POUŽÍVATEĽOV

 1. Používateľ akceptuje tieto podmienky vytvorením účtu alebo uzatvorením kúpnej zmluvy bez účtu.
 2. Používateľ je povinný poskytnúť pravdivé údaje a informácie na účely využívania služieb obchodu. Používateľ je plne zodpovedný voči tretím osobám a prevádzkovateľovi za následky poskytnutia nepravdivých údajov alebo zatajenia pravdivých údajov, ako aj za poskytnutie údajov, ktoré sa netýkajú používateľa alebo ktoré sa týkajú inej osoby.
 3. Používateľ je povinný udržiavať svoje údaje aktuálne, ak ich poskytol prevádzkovateľovi.
 4. Poskytovanie akéhokoľvek nezákonného obsahu používateľom je zakázané.
 5. Všetky činnosti používateľa, ktoré nie sú výslovne povolené v týchto podmienkach, sú zakázané, najmä:
  • ktoré by destabilizovali prácu Predávajúceho, bránili prístupu do Obchodu alebo jeho obsahu alebo ich používaniu;
  • zverejňovanie nevyžiadanej pošty a nevyžiadaných komerčných informácií,
  • používanie vírusov, botov, červov alebo iných počítačových kódov, súborov alebo programov (najmä automatizovaných skriptov a aplikácií alebo iných kódov, súborov alebo nástrojov);
  • podniknúť akékoľvek iné kroky na úkor Predávajúceho, Zákazníkov alebo ohrozujúce ich práva alebo záujmy.

§ 5.
ÚČET

 1. Každý Používateľ má právo vytvoriť si v rámci Obchodu Konto, ktoré si vyžaduje registráciu prostredníctvom formulára sprístupneného na webovej stránke Obchodu s nasledujúcimi údajmi:
  • názov účtu,
  • e-mailová adresa.
 2. Po vyplnení a odoslaní formulára bude používateľovi na zadanú e-mailovú adresu zaslaný list s aktivačným odkazom. Používateľ sa musí dostať na aktivačnú stránku kliknutím na uvedený odkaz a potom si na aktivačnej stránke nastaviť svoje individuálne heslo k účtu podľa pokynov uvedených na tejto stránke. Odporúča sa, aby si Používateľ zvolil heslo, ktoré je na webovej stránke uvedené ako silné alebo veľmi silné. Až po nastavení hesla sa Účet na portáli stane aktívnym.
 3. Používateľ s aktívnym účtom v obchode má možnosť ovládať ho prostredníctvom špecializovaného zákazníckeho panela.
 4. Po aktivácii prístupu k účtu sa medzi predávajúcim a zákazníkom uzatvára zmluva o elektronických službách týkajúcich sa vedenia účtu - na dobu neurčitú a bezplatne.
 5. Účet daného Používateľa možno kedykoľvek vymazať, čo zahŕňa aj údaje uložené v rámci účtu o Používateľovi - pomocou príslušnej možnosti v zákazníckom paneli. Vymazanie účtu sa rovná ukončeniu zmluvy opísanej v odseku 4 vyššie zo strany Používateľa s okamžitou platnosťou.
 6. Predávajúci má právo zablokovať prístup Používateľa k Účtu alebo k niektorým jeho funkciám v prípade, že Používateľ používa Obchod spôsobom, ktorý je v rozpore s platnými právnymi predpismi, dobrými mravmi, zásadami spoločenského spolunažívania alebo porušuje ustanovenia Pravidiel a Prevádzkového poriadku, ako aj v prípade, že Používateľ zverejňuje nezákonný obsah.
 7. Predávajúci má právo vypovedať zmluvu o poskytovaní služieb týkajúcich sa Účtu v prípade ukončenia poskytovania alebo prevodu služby Účtu na tretiu osobu, porušenia zákona alebo ustanovení Obchodných podmienok zo strany Zákazníka, ako aj v prípade nečinnosti Zákazníka po dobu 6 mesiacov. Zmluva sa vypovedá so sedemdňovou výpovednou lehotou.

§ 6.
OBJEDNÁVKY

 1. Obsah zverejnený v rámci obchodu, najmä opisy tovaru a ceny, predstavujú výzvu na uzavretie zmluvy v zmysle článku 71 Občianskeho zákonníka.
 2. Na zakúpenie Tovaru by mal Zákazník urobiť objednávku, ktorá sa uskutoční vložením vybraného Tovaru do virtuálneho "nákupného košíka" v rámci Obchodu, následným vyplnením interaktívnych formulárov týkajúcich sa údajov objednávky a nakoniec potvrdením objednávky stlačením označeného tlačidla: "Kúpim a zaplatím".
 3. Predávajúci bezprostredne pred odoslaním objednávky v rámci prehľadu uvedeného vo virtuálnom "nákupnom košíku" informuje zákazníka o celkovej cene objednaného Tovaru a prípadných ďalších poplatkoch vrátane nákladov na dopravu, platbu atď.
 4. Na zadanie objednávky nie je potrebné mať účet, ak sa kupujúci rozhodol objednať bez vytvorenia účtu.
 5. Aby bolo možné účinne uskutočniť objednávku, musí zákazník, ktorý je spotrebiteľom, uviesť a poskytnúť aspoň: svoje meno, poštovú adresu, adresu na odoslanie objednaného Tovaru, e-mailovú adresu, telefónne číslo. Okrem toho musí zo zoznamu dostupných možností vybrať spôsob doručenia a spôsob platby za objednaný Tovar. Absencia niektorého z vyššie uvedených údajov alebo nepravdivé údaje zabránia Predávajúcemu vybaviť objednávku.
 6. V rámci objednávky musí zákazník, ktorý je podnikateľom, okrem údajov uvedených v odseku 4 vyššie uviesť a poskytnúť: svoju právnu formu, celý názov spoločnosti, IČO a spôsob doručenia faktúry s DPH.
 7. Po správnom odoslaní objednávky zákazníkom zašle predávajúci informácie o objednávke na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom. Táto informácia nie je potvrdením o prijatí objednávky, ale len informáciou o tom, že predávajúci objednávku prijal.
 8. Predávajúci je povinný overiť, či zadanú objednávku možno prijať na plnenie. Ak objednávku nie je možné vybaviť, predávajúci zašle na e-mailovú adresu zákazníka informáciu o odmietnutí objednávky na vybavenie s uvedením dôvodu odmietnutia. Ak Zákazník vopred uhradil Cenu objednaného Tovaru, Predávajúci je povinný ju Zákazníkovi bezodkladne vrátiť v plnej výške.
 9. Predávajúci po prijatí objednávky zákazníka na plnenie zašle zákazníkovi e-mail o prijatí a schválení objednávky na plnenie. Dňom doručenia takéhoto vyhlásenia Zákazníkovi je medzi zmluvnými stranami uzatvorená Kúpna zmluva.
 10. Potvrdenie o prijatí objednávky alebo oznámenie o odmietnutí vybavenia objednávky sa uskutoční najneskôr do 2 pracovných dní od momentu, keď zákazník zadá objednávku.
 11. Ak zákazník nie je fyzická osoba, predpokladá sa, že ho zastupuje zástupca, ktorý je oprávnený zastupovať zákazníka podľa platných právnych predpisov.

§ 7.
PLATBA

 1. V priebehu zadávania objednávky predávajúci informuje zákazníka o dostupných spôsoboch platby v rámci objednávkového formulára vo virtuálnom "nákupnom košíku". Zákazník je povinný vybrať si jeden z uvedených spôsobov.
 2. Ak sú s konkrétnym spôsobom platby pre zákazníka spojené dodatočné náklady, predávajúci o tom informuje zákazníka v rámci objednávkového formulára vo virtuálnom "nákupnom košíku".
 3. Predávajúci informuje zákazníka o dátume platby prostredníctvom systému IKT.
 4. V prípade nákupu Tovaru dovážaného na základe individuálnej objednávky a vo významnej hodnote si Predávajúci vyhradzuje právo požadovať od Zákazníka zálohu alebo preddavok. V prípade ukončenia, zrušenia alebo rozviazania Kúpnej zmluvy bude zaplatená zálohová platba alebo preddavok Zákazníkovi bezodkladne vrátený.

§ 8.
DODANIE

 1. Predávajúci v priebehu zadávania objednávky informuje zákazníka o možných spôsoboch, metódach a nákladoch na doručenie objednaného Tovaru v rámci objednávkového formulára vo virtuálnom "nákupnom košíku". Zákazník je povinný vybrať si jeden z uvedených spôsobov.
 2. Objednaný Tovar sa dodáva spôsobom, ktorý si Zákazník zvolil pri objednávke.
 3. Pred prevzatím zásielky je zákazník povinný skontrolovať, či obal nebol počas prepravy poškodený, najmä skontrolovať stav pások pripevnených na zásielke. Ak je obal balíka poškodený alebo ak sú pásky porušené, Zákazník by mal poškodený balík odfotiť a následne odmietnuť jeho prevzatie a bezodkladne o tejto situácii informovať Predávajúceho.
 4. Zákazník je povinný pri prevzatí objednaného Tovaru alebo bezprostredne po ňom skontrolovať obsah prijatej zásielky s cieľom overiť jej súlad s objednávkou. Zistené vady alebo nedostatky je Zákazník povinný bezodkladne oznámiť Predávajúcemu.

§ 9.
VADY TOVARU, ZÁRUKA, ZÁRUKA

 1. Všetok Tovar je úplne nový a bez fyzických a právnych chýb. Okrem toho bol legálne uvedený na poľský trh. Vo výnimočných prípadoch, ak je to jasne uvedené v názve a popise, sa môže ponúkať použitý alebo servisovaný Tovar.
 2. Na tovar sa vzťahuje výlučne záruka kvality výrobcu. Predávajúci neposkytuje zákazníkovi žiadnu vlastnú dodatočnú záruku za kvalitu.
 3. Spolu s Tovarom sa Zákazníkovi dodá originálny záručný list výrobcu, v ktorom sú uvedené podmienky a trvanie danej záruky za kvalitu. Všetky záručné opravy štandardne vykonávajú autorizované servisné strediská výrobcu daného Tovaru.
 4. Predávajúci je povinný dodať tovar bez vád a vo vzťahu k spotrebiteľom zodpovedá na základe záruky za jeho vady podľa zásad upravených v článku 556 a nasledujúcich. Občianskeho zákonníka.
 5. V prípade, že zákazník nie je spotrebiteľom:
  • zodpovednosť zo záruky za fyzické vady tovaru je vylúčená (článok 558 a nasl. Občianskeho zákonníka);
  • Zodpovednosť predávajúceho sa vzťahuje len na skutočnú škodu;
  • Zodpovednosť Predávajúceho je obmedzená na hodnotu Tovaru, ktorého sa reklamácia týka;
  • Predávajúci nenesie zodpovednosť za konanie alebo opomenutie tretích strán vrátane poskytovateľov poštových služieb, poskytovateľov internetových služieb atď.

§ 10.
SŤAŽNOSTI

 1. Všetky sťažnosti týkajúce sa fungovania obchodu a uskutočnených objednávok je potrebné zasielať na e-mailovú adresu: info@bacpolska.pl. Sťažnosti je možné podať aj písomne na adresu sídla Predávajúceho.
 2. Pri reklamácii je zákazník povinný uviesť aspoň zistenú závadu, nedostatok alebo chybu a špecifikovať svoju požiadavku.
 3. Ak sa podaná reklamácia týka reklamácie spotrebiteľa v rámci záruky, zákazník je povinný predložiť doklad o kúpe predmetného Tovaru v Obchode (napr. bankový výpis, potvrdenie o platbe kartou, pokladničný doklad alebo faktúru).
 4. Zákazník, ktorý uplatňuje práva zo záruky, je povinný doručiť vadný predmet na náklady predávajúceho na adresu sídla predávajúceho alebo na adresu uvedenú v e-mailovej korešpondencii.
 5. Ak je potrebné doplniť údaje alebo informácie uvedené v reklamácii, predávajúci bezodkladne požiada zákazníka o ich doplnenie v uvedenom rozsahu. Spolu s takýmto oznámením zašle Zákazníkovi informácie o spôsobe doplnenia nedostatkov v reklamácii.
 6. Záručné nároky sa budú posudzovať do 14 dní odo dňa doručenia vyhlásenia obsahujúceho požiadavky kupujúceho predávajúcemu.
 7. O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný predávajúcim e-mailom alebo písomne, v závislosti od spôsobu reklamácie.

§ 11.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu má len zákazník, ktorý je spotrebiteľom.
 2. Zákazník, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu, môže od nej odstúpiť do 14 dní bez uvedenia dôvodu.
 3. Ak zákazník urobil vyhlásenie o odstúpení od zmluvy skôr, ako predávajúci prijal jeho objednávku, táto sa zruší a považuje sa za neplatnú.
 4. Lehota na odstúpenie od Zmluvy o predaji Tovaru začína plynúť odo dňa, kedy Zákazník alebo ním určená osoba iná ako dopravca prevzal Tovar (v prípade predaja viacerých Tovarov - do vlastníctva posledného z nich), a v prípade ostatných zmlúv - odo dňa ich uzavretia.
 5. Na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy je zákazník povinný urobiť písomné vyhlásenie v tomto zmysle predávajúcemu. Odoslanie takéhoto vyhlásenia pred uplynutím lehoty je postačujúce na dodržanie lehoty. Vyhlásenie je možné zaslať e-mailom alebo poštou.
 6. Zákazník nemá právo na odstúpenie od zmluvy:
  • ak je predmetom plnenia nerepasovaný predmet vyrobený podľa špecifikácie objednávateľa alebo určený na uspokojenie individuálnych potrieb objednávateľa;
  • ak je predmetom plnenia predmet, ktorý podlieha skaze alebo má krátku dobu trvanlivosti;
  • ak je predmetom plnenia vec, ktorá sa svojou povahou stáva po dodaní neoddeliteľnou od iných vecí,
  • ak bol predmet plnenia zákazníkom používaný alebo spotrebovaný, a najmä ak bol pripojený k akémukoľvek externému zariadeniu a používaný.
 7. Predávajúci je povinný do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy vrátiť zákazníkovi všetky platby, ktoré zákazník uhradil, vrátane nákladov na doručenie zodpovedajúce najlacnejšiemu spôsobu doručenia, ktorý predávajúci ponúkol. Platba bude vrátená rovnakým spôsobom platby, aký použil Zákazník, pokiaľ Zákazník výslovne nesúhlasí s iným spôsobom vrátenia platby, ktorý pre Zákazníka nepredstavuje žiadne náklady.
 8. Zákazník je povinný vrátiť Predávajúcemu všetok Tovar, na ktorý sa vzťahuje oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy, a to bezodkladne, najneskôr však do 14 (štrnástich) dní odo dňa, keď podal oznámenie o odstúpení od zmluvy. Na dodržanie tejto lehoty postačuje zaslať tovar späť pred jej uplynutím.
 9. Predávajúci má právo zadržať vrátenie platby prijatej od zákazníka, kým nedostane tovar späť alebo kým zákazník nepredloží doklad o jeho vrátení, podľa toho, ktorá z týchto udalostí nastane skôr.
 10. Zákazník znáša priame náklady na vrátenie Tovaru (vrátane nákladov na jeho doručenie Predávajúcemu) a zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku používania Tovaru iným spôsobom, ako bolo potrebné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru.

§ 12.
NÁZORY

 1. Zákazník má po uzavretí kúpnej zmluvy právo pridať vlastné textové stanovisko ku každému zakúpenému Tovaru.
 2. Predávajúci bude plne moderovať názory predložené zákazníkmi a vyhradzuje si právo vopred rozhodnúť, či názor predložený zákazníkom zverejní alebo nie bez ďalšieho zdôvodnenia alebo oznámenia.
 3. Klient zaslaním svojho názoru Predávajúcemu udeľuje Predávajúcemu nevýhradnú licenciu na použitie obsahu názoru na dobu neurčitú na internete na účely prevádzkovania a propagácie Obchodu alebo Tovaru, vrátane sprístupnenia názoru verejnosti tak, aby k nemu mal každý prístup na mieste a v čase, ktoré si sám zvolí.
 4. Je zakázané posielať názory, ktoré obsahujú odkazy na externé webové stránky, majú propagačný alebo reklamný charakter alebo obsahujú údaje tretích strán. Okrem toho je zakázané predkladať názory, ktoré obsahujú nezákonný obsah, urážajú, hanobia alebo porušujú osobné práva tretích strán.
 5. Klient vyhlasuje, že je autorom alebo že vlastní všetky autorské práva na obsah predloženého stanoviska.
 6. Ak sa predajca dozvie o akomkoľvek nezákonnom obsahu zverejnenom zákazníkom v rámci spätnej väzby, prijme opatrenia na zablokovanie prístupu a/alebo odstránenie takéhoto obsahu.
 7. Predávajúci si vyhradzuje plné právo vymazať už uverejnené stanovisko bez ďalšieho odôvodnenia alebo oznámenia.

§ 13.
POUŽITIE

 1. Zákazník má právo vrátiť použité zariadenie v súlade so zákonom o odpade z elektrických a elektronických zariadení z 11. septembra 2015.
 2. Vrátenie použitého zariadenia sa môže uskutočniť len vtedy, ak sa v obchode zakúpi nový Tovar a vrátené zariadenie je rovnakého typu ako zakúpený Tovar.
 3. Zákazník môže vrátiť použitý výrobok najviac v hodnote zakúpeného nového zariadenia.
 4. Jednotková cena zariadenia uvedeného v prílohe 6 zákona z 11. septembra 2015 o odpade z elektrických a elektronických zariadení zahŕňa náklady na nakladanie s odpadom v zmysle a v súlade s podmienkami stanovenými v článku 16 uvedeného zákona.

§ 14.
VYHLÁSENIE

 1. Poskytovateľ služieb nenesie zodpovednosť za žiadne incidenty alebo škody vyplývajúce z:
  • nedodržanie technických požiadaviek potrebných na používanie Obchodu zo strany Používateľa;
  • nemožnosť prístupu do Obchodu z dôvodov mimo kontroly Predávajúceho;
  • vyššia moc, vojnové udalosti, teroristický útok, požiar, zaplavenie serverovne, hackerský útok, poruchy, príčiny na strane poskytovateľov prístupu, poskytovateľov internetu, porucha hardvéru alebo softvéru používateľa, porucha v serverovni,
  • z dôvodov na strane tretích strán (poskytovatelia telekomunikačných, hostingových, bankových, poštových, kuriérskych, e-mailových, registračných a údržbových služieb a iných podobných služieb a poskytovateľ platobného systému);
  • neoprávnené používanie Obchodu vami alebo inou osobou;
  • zlomyseľné alebo nezákonné konanie alebo opomenutie akéhokoľvek používateľa internetu;
  • odmietnutie e-mailov odoslaných inými poštovými servermi ako poštovými servermi predávajúceho, napr. v dôsledku filtrov, blokovania alebo zlyhania týchto systémov.
 2. Okrem toho predávajúci nenesie zodpovednosť za označenie svojich e-mailov alebo e-mailov používateľov ako spamu poskytovateľom e-mailových služieb, ktorého používateľ používa.
 3. Poskytovateľ služieb má právo na technické prerušenie prevádzky obchodu. O tomto prerušení informuje Používateľov prostredníctvom predchádzajúceho oznámenia na stránkach Obchodu, pokiaľ potreba tohto prerušenia nie je náhla alebo nepredvídateľná.
 4. Predávajúci má právo dočasne obmedziť funkcie Obchodu, sprístupniť ich vo vybraných časoch alebo zaviesť množstevné limity, ak by ich absencia mohla negatívne ovplyvniť plynulosť a stabilitu Obchodu. Predávajúci nezodpovedá za následky udalostí, ktoré vzniknú v dôsledku technického prerušenia alebo dočasného obmedzenia funkcií Obchodu.

§ 15.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Predávajúci zabezpečí, aby každý používateľ chránil osobné údaje zhromaždené v obchode spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov z 29. augusta 1997.
 2. Správcom osobných údajov poskytnutých zákazníkom v rámci registrácie alebo zadania objednávky je predávajúci.
 3. Poskytnutie osobných údajov zo strany používateľa je úplne dobrovoľné. Predávajúci si vyhradzuje právo overiť údaje poskytnuté Používateľom. Poskytnutie určitých služieb môže byť podmienené poskytnutím určitých osobných údajov Používateľom. Predávajúci nezodpovedá za prípadné dôsledky nepravdivých osobných údajov poskytnutých Používateľom.
 4. Používateľ má právo na prístup k obsahu údajov a na ich opravu. Poskytnutie údajov je dobrovoľné.
 5. Prijatím týchto podmienok používateľ súhlasí s tým, že:
  • spracúvanie, zhromažďovanie, konsolidáciu, uchovávanie, vývoj, poskytovanie a vymazávanie osobných údajov, ktoré mu Predávajúci poskytol, v rozsahu potrebnom na organizáciu Obchodu a poskytovanie služieb Používateľovi, najmä na plnenie Kúpnej zmluvy,
  • spracovanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, uchovávanie, spracovanie, zdieľanie a vymazanie osobných údajov Používateľa Predávajúcim na marketingové a štatistické účely,
  • prenos zhromaždených osobných údajov Používateľa do tretích krajín, najmä na účely poskytovania služieb Predávajúceho v technickej oblasti (Predávajúci je oprávnený používať servery v tretej krajine),
  • spracovanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, ukladanie, spracovanie, sprístupňovanie a vymazávanie vašich osobných údajov na účely reklamy, prieskumu trhu a prieskumu vášho správania a preferencií s cieľom zlepšiť kvalitu služieb poskytovaných obchodom,
  • prenos osobných údajov v Poľsku, najmä na účely vykonávania služieb poskytovaných partnermi a zmluvnými partnermi.
 6. Používateľ súhlasí s tým, aby predávajúci zhromažďoval, zhromažďoval a spracovával tieto technické a technologické údaje:
  1. IP adresu počítača používateľa,
  2. Geolokačné údaje používateľa,
  3. vyvolaná webová adresa (URL),
  4. internetovú adresu, z ktorej používateľ prešiel na stránky obchodu,
  5. typ prehliadača, ktorý používateľ používa,
  6. iné informácie prenášané prostredníctvom protokolu http.
 7. Používateľ súhlasí s tým, že predávajúci môže na počítači používateľa ukladať malé technické súbory (tzv. cookies), ktoré sú potrebné na riadne poskytovanie služieb predávajúceho.
 8. Poskytovateľ služieb sa zaväzuje prijať všetky technické a organizačné opatrenia na primeranú ochranu osobných údajov používateľov.
 9. Podrobné pravidlá spracovania osobných údajov a používania súborov cookie sú opísané v zásadách ochrany osobných údajov a používania súborov cookie.

§ 16.
AUTORSKÉ PRÁVA

 1. Popisy Tovaru a jeho obrázky sú prevzaté z databáz výrobcov, vlastných zdrojov Predávajúceho a verejne dostupných marketingových materiálov.
 2. Akékoľvek používanie informácií o produktoch z obchodu tretími stranami, najmä na komerčné účely, je zakázané.
 3. Predávajúci vlastní autorské práva k obsahu v obchode. Autorské práva sú chránené zákonom zo 4. februára 1994 o autorskom práve a súvisiacich právach.

§ 17.
TECHNICKÉ POŽIADAVKY

 1. 1 Ak chcete používať obchod, musíte:
  • Prístup na internet;
  • webový prehliadač, ktorý akceptuje súbory cookie, t. j. Microsoft Internet Explorer vo verzii nie nižšej ako 8.0 alebo Mozilla Firefox vo verzii nie nižšej ako 3.0, Opera vo verzii nie nižšej ako 9.0, Google Chrome vo verzii nie nižšej ako 6 a súvisiace verzie;
  • cookies, ActiveX a JavaScript povolené;
  • aktívne a správne nakonfigurované e-mailové konto;
  • minimálne rozlíšenie obrazovky 1024 × 768 pixelov;
  • softvér na otváranie súborov PDF, napr. Adobe Acrobat Reader.
 2. Používateľ si je vedomý, že používanie softvéru na blokovanie webového obsahu (napr. AdBlock, Ghostery) a súvisiaceho softvéru môže spôsobiť nefunkčnosť obchodu vrátane jeho úplnej nefunkčnosti.

§ 18.
ZMENY A DOPLNENIA NARIADENÍ

 1. Predávajúci je oprávnený meniť a dopĺňať Obchodné podmienky.
 2. Používatelia, ktorí majú účet, budú informovaní o všetkých zmenách zmluvných podmienok zaškrtnutím políčka, v ktorom súhlasia so zmluvnými podmienkami pri zadávaní objednávky.
 3. Ak je niektoré z ustanovení Obchodných podmienok zmenené alebo neplatné rozhodnutím príslušného orgánu alebo súdu, ostatné ustanovenia Obchodných podmienok zostávajú v platnosti a sú pre Predávajúceho a Zákazníka záväzné.
 4. Všetky spory týkajúce sa týchto podmienok sa riadia poľským právom.
 5. V prípade Zákazníkov, ktorí nie sú Spotrebiteľmi, je príslušný súd, v ktorého obvode sa nachádza sídlo Predávajúceho.
 6. V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 by sme vás chceli informovať, že na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je k dispozícii platforma na online riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi na úrovni EÚ. Táto platforma je webovým sídlom s jednotným kontaktným miestom pre spotrebiteľov a obchodníkov, ktorí sa usilujú o mimosúdne riešenie sporu týkajúceho sa zmluvných záväzkov vyplývajúcich z online kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb.
Zavolajte teraz