Vracení zboží a stížnosti

STÍŽNOSTI

 1. Veškeré stížnosti týkající se fungování obchodu a provedených objednávek zasílejte na e-mailovou adresu: info@bacpolska.pl Stížnosti lze podávat také písemně na adresu sídla prodávajícího.
 2. Při reklamaci je zákazník povinen uvést alespoň zjištěnou vadu, nedostatek nebo závadu a specifikovat svůj požadavek.
 3. Pokud se podaná reklamace týká reklamace spotřebitele v rámci záruky, je zákazník povinen předložit doklad o zakoupení předmětného Zboží v Obchodě (např. výpis z bankovního účtu, potvrzení o platbě kartou, účtenku nebo fakturu).
 4. Zákazník, který uplatňuje práva ze záruky, je povinen doručit vadný předmět na náklady prodávajícího na adresu sídla prodávajícího nebo na adresu uvedenou v e-mailové korespondenci.
 5. Pokud je třeba údaje nebo informace uvedené v reklamaci doplnit, prodávající neprodleně vyzve zákazníka k jejich doplnění v uvedeném rozsahu. Spolu s tímto oznámením bude Zákazníkovi zaslána informace o tom, jakým způsobem lze nedostatky v reklamaci doplnit.
 6. Záruční reklamace budou projednány do 14 dnů ode dne doručení prohlášení obsahujícího požadavky kupujícího prodávajícímu.
 7. O výsledku reklamace bude zákazník informován prodávajícím e-mailem nebo písemně v závislosti na způsobu reklamace.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu má pouze zákazník, který je spotřebitelem.
 2. Zákazník, který uzavřel kupní smlouvu, může od ní odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu.
 3. Pokud zákazník učinil prohlášení o odstoupení od smlouvy před tím, než prodávající přijal jeho objednávku, bude tato zrušena a považována za neplatnou.
 4. Lhůta pro odstoupení od Smlouvy o prodeji zboží začíná běžet ode dne, kdy Zákazník nebo jím určená osoba jiná než dopravce převzal Zboží (v případě prodeje více Zboží - do vlastnictví posledního z nich), a v případě ostatních smluv - ode dne jejich uzavření.
 5. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je zákazník povinen učinit prodávajícímu písemné prohlášení v tomto smyslu. Pro dodržení lhůty postačí zaslání takového prohlášení před uplynutím lhůty. Prohlášení lze zaslat e-mailem nebo poštou.
 6. Zákazník nemá právo na odstoupení od smlouvy:
  • pokud je předmětem plnění nerekonstruovaná věc vyrobená podle specifikací objednatele nebo určená k uspokojení individuálních potřeb objednatele;
  • pokud je předmětem plnění předmět, který podléhá rychlé zkáze nebo má krátkou dobu trvanlivosti;
  • pokud se předmět plnění skládá z věcí, které jsou vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelné od jiných věcí,
  • pokud byl předmět plnění Zákazníkem používán nebo spotřebováván, zejména pokud byl připojen k jakémukoli externímu zařízení a používán.
 7. Prodávající do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy vrátí zákazníkovi všechny platby, které zákazník uhradil, včetně nákladů na dodání odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání nabízenému prodávajícím. Platba bude vrácena stejným způsobem platby, jaký použil Zákazník, pokud Zákazník výslovně nesouhlasí s jiným způsobem vrácení platby, který pro Zákazníka nepředstavuje žádné náklady.
 8. Zákazník je povinen vrátit Prodávajícímu veškeré Zboží, na které se vztahuje oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy učinil oznámení o odstoupení od smlouvy. Pro dodržení lhůty postačí zaslat zboží zpět před jejím uplynutím.
 9. Prodávající má právo zadržet vrácení platby přijaté od zákazníka, dokud neobdrží zboží zpět nebo dokud zákazník nepředloží doklad o jeho vrácení, podle toho, která z těchto událostí nastane dříve.
 10. Zákazník nese přímé náklady na vrácení Zboží (včetně nákladů na jeho doručení Prodávajícímu) a odpovídá za jakékoli snížení hodnoty Zboží v důsledku použití Zboží jiným způsobem, než který byl nezbytný pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti Zboží.
Zavolejte nyní