RODO - informační doložka

 1. Správcem vašich osobních údajů je společnost Bac Sp. z o.o. se sídlem v Kostrzyně nad Odrou na adrese: Gorzowska 112, 66-470 Kostrzyn nad Odrą.
 2. Správce údajů nejmenoval inspektora ochrany osobních údajů. Ve všech záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů lze informace získat u Správce údajů následujícím způsobem:
  - telefonicky na čísle 95 752 92 77,
  - e-mailem na adresu: info@bacpolska.pl,
  - dopisem nebo osobně na adresu sídla správce: ul. Gorzowska 112, 66-470 Kostrzyn nad Odrą.
 3. Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem předložení nabídky vzájemné spolupráce, za účelem uzavření a řádného plnění smlouvy, jakož i za účelem splnění zákonné povinnosti správce (např. vystavení a uchovávání faktur a jiných účetních dokladů, pro účely daňového práva, zpřístupnění údajů oprávněným subjektům). Údaje mohou být rovněž použity k uplatnění případných nároků z titulu neplnění nebo neoprávněného plnění uzavřené smlouvy.
 4. Příjemci vašich osobních údajů budou příslušné státní orgány v rámci svých úkolů, kurýrní společnosti a další subjekty zajišťující doručení zboží, partneři a pověření zaměstnanci společnosti v rámci svých povinností a subjekty spolupracující se správcem údajů v rámci poskytování služeb pro vás.
 5. Osobní údaje nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
 6. Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání smlouvy a po jejím ukončení až do uplynutí promlčecí lhůty nebo zániku nároků vyplývajících ze smlouvy.
 7. Máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům a právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování svých osobních údajů, jakož i právo vznést námitku proti zpracování svých údajů a právo na přenositelnost údajů.
 8. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, v případě, že zpracování vašich osobních údajů probíhá v rozporu s ustanoveními nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016.
 9. Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro uzavření smlouvy a navázání spolupráce.
 10. Vaše osobní údaje nebudou předmětem profilování.
Zavolejte nyní