RODO – klauzula informacyjna

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bac Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą pod adresem: ul. Gorzowska 112, 66-470 Kostrzyn nad Odrą.
 2. Administrator Danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można uzyskać informacje, kontaktując się z Administratorem Danych w następującej formie:
  – telefonicznie pod numerem: 95 752 92 77,
  – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@bacpolska.pl,
  – listownie lub osobiście na adres siedziby Administratora danych: ul. Gorzowska 112, 66-470 Kostrzyn nad Odrą.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przedłożenia oferty wzajemnej współpracy, w celu zawarcia i należytego wykonania umowy, a także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, do celów wynikających z przepisów prawa podatkowego, udostępniania danych uprawnionym podmiotom). Dane mogą być również wykorzystane w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy.
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą właściwe organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, firmy kurierskie i inne podmioty dokonujące dostawy towaru, wspólnicy i upoważnieni pracownicy spółki w zakresie swoich obowiązków oraz podmioty współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu, aż do czasu upływu przedawnienia zobowiązań podatkowych bądź wygaśnięcia roszczeń wynikających z zawartej umowy.
 7. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zwarcia umowy i nawiązania współpracy.
 10. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Zadzwoń teraz