RODO - informačná doložka

 1. Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť Bac Sp. z o.o. so sídlom v Kostrzyne nad Odrą na adrese: Gorzowska 112, 66-470 Kostrzyn nad Odrą.
 2. Správca údajov nevymenoval dozorného úradníka pre osobné údaje. Vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spracúvania osobných údajov môžete získať informácie tak, že kontaktujete správcu údajov nasledovne:
  - telefonicky na čísle 95 752 92 77,
  - e-mailom na adresu: info@bacpolska.pl,
  - listom alebo osobne na adresu sídla prevádzkovateľa: ul. Gorzowska 112, 66-470 Kostrzyn nad Odrą.
 3. Vaše osobné údaje budú spracúvané na účely predloženia ponuky na vzájomnú spoluprácu, na účely uzatvorenia a riadneho plnenia zmluvy, ako aj na účely plnenia zákonnej povinnosti správcu (napr. vystavovanie a uchovávanie faktúr a iných účtovných dokladov, na účely daňových zákonov, sprístupnenie údajov oprávneným subjektom). Údaje môžu byť použité aj na uplatnenie prípadných nárokov z neplnenia alebo neoprávneného plnenia uzatvorenej zmluvy.
 4. Príjemcami vašich osobných údajov budú príslušné štátne orgány v rámci svojich úloh, kuriérske spoločnosti a iné subjekty, ktoré zabezpečujú doručenie tovaru, partneri a poverení zamestnanci spoločnosti v rámci svojich povinností a subjekty spolupracujúce s prevádzkovateľom v rámci poskytovania služieb pre vás.
 5. Osobné údaje sa neprenášajú do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.
 6. Osobné údaje sa uchovávajú počas trvania zmluvy a po jej ukončení až do uplynutia premlčacej doby alebo do zániku nárokov vyplývajúcich zo zmluvy.
 7. Máte právo požadovať prístup k svojim osobným údajom a právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, ako aj právo namietať proti spracovaniu vašich údajov a právo na prenosnosť údajov.
 8. Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je predseda Úradu na ochranu osobných údajov, v prípade, že spracovanie vašich osobných údajov prebieha v rozpore s ustanoveniami nariadenia o ochrane osobných údajov z 27. apríla 2016.
 9. Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné na uzavretie zmluvy a nadviazanie spolupráce.
 10. Vaše osobné údaje nebudú predmetom profilovania.
Zavolajte teraz