Vrátenie tovaru a sťažnosti

SŤAŽNOSTI

 1. Všetky sťažnosti týkajúce sa fungovania obchodu a uskutočnených objednávok je potrebné zasielať na e-mailovú adresu: info@bacpolska.pl Sťažnosti možno podávať aj písomne na adresu sídla predávajúceho.
 2. Pri reklamácii je zákazník povinný uviesť aspoň zistenú závadu, nedostatok alebo chybu a špecifikovať svoju požiadavku.
 3. Ak sa podaná reklamácia týka reklamácie spotrebiteľa v rámci záruky, zákazník je povinný predložiť doklad o kúpe predmetného Tovaru v Obchode (napr. bankový výpis, potvrdenie o platbe kartou, pokladničný doklad alebo faktúru).
 4. Zákazník, ktorý uplatňuje práva zo záruky, je povinný doručiť vadný predmet na náklady predávajúceho na adresu sídla predávajúceho alebo na adresu uvedenú v e-mailovej korešpondencii.
 5. Ak je potrebné doplniť údaje alebo informácie uvedené v reklamácii, predávajúci bezodkladne požiada zákazníka o ich doplnenie v uvedenom rozsahu. Spolu s takýmto oznámením zašle Zákazníkovi informácie o spôsobe doplnenia nedostatkov v reklamácii.
 6. Záručné nároky sa budú posudzovať do 14 dní odo dňa doručenia vyhlásenia obsahujúceho požiadavky kupujúceho predávajúcemu.
 7. O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný predávajúcim e-mailom alebo písomne, v závislosti od spôsobu reklamácie.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu má len zákazník, ktorý je spotrebiteľom.
 2. Zákazník, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu, môže od nej odstúpiť do 14 dní bez uvedenia dôvodu.
 3. Ak zákazník urobil vyhlásenie o odstúpení od zmluvy skôr, ako predávajúci prijal jeho objednávku, táto sa zruší a považuje sa za neplatnú.
 4. Lehota na odstúpenie od Zmluvy o predaji Tovaru začína plynúť odo dňa, kedy Zákazník alebo ním určená osoba iná ako dopravca prevzal Tovar (v prípade predaja viacerých Tovarov - do vlastníctva posledného z nich), a v prípade ostatných zmlúv - odo dňa ich uzavretia.
 5. Na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy je zákazník povinný urobiť písomné vyhlásenie v tomto zmysle predávajúcemu. Odoslanie takéhoto vyhlásenia pred uplynutím lehoty je postačujúce na dodržanie lehoty. Vyhlásenie je možné zaslať e-mailom alebo poštou.
 6. Zákazník nemá právo na odstúpenie od zmluvy:
  • ak je predmetom plnenia nerepasovaný predmet vyrobený podľa špecifikácie objednávateľa alebo určený na uspokojenie individuálnych potrieb objednávateľa;
  • ak je predmetom plnenia predmet, ktorý podlieha skaze alebo má krátku dobu trvanlivosti;
  • ak je predmetom plnenia vec, ktorá sa svojou povahou stáva po dodaní neoddeliteľnou od iných vecí,
  • ak bol predmet plnenia zákazníkom používaný alebo spotrebovaný, a najmä ak bol pripojený k akémukoľvek externému zariadeniu a používaný.
 7. Predávajúci je povinný do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy vrátiť zákazníkovi všetky platby, ktoré zákazník uhradil, vrátane nákladov na doručenie zodpovedajúce najlacnejšiemu spôsobu doručenia, ktorý predávajúci ponúkol. Platba bude vrátená rovnakým spôsobom platby, aký použil Zákazník, pokiaľ Zákazník výslovne nesúhlasí s iným spôsobom vrátenia platby, ktorý pre Zákazníka nepredstavuje žiadne náklady.
 8. Zákazník je povinný vrátiť Predávajúcemu všetok Tovar, na ktorý sa vzťahuje oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy, a to bezodkladne, najneskôr však do 14 (štrnástich) dní odo dňa, keď podal oznámenie o odstúpení od zmluvy. Na dodržanie tejto lehoty postačuje zaslať tovar späť pred jej uplynutím.
 9. Predávajúci má právo zadržať vrátenie platby prijatej od zákazníka, kým nedostane tovar späť alebo kým zákazník nepredloží doklad o jeho vrátení, podľa toho, ktorá z týchto udalostí nastane skôr.
 10. Zákazník znáša priame náklady na vrátenie Tovaru (vrátane nákladov na jeho doručenie Predávajúcemu) a zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku používania Tovaru iným spôsobom, ako bolo potrebné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru.
Zavolajte teraz